Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZASOBY LEŚNE

Pod względem siedliskowym na terenie Nadleśnictwa Szczytno przeważają siedliska borowe. Mimo to tereny te są zróżnicowane siedliskowo. Na terenie nadleśnictwa występuje 14 spośród 15 wyróżnionych w Polsce nizinnych typów siedliskowych lasu, a cechą charakterystyczną jest znaczny udział siedlisk wilgotnych i bagiennych, występujących zwłaszcza na terenie obrębu Małdaniec.
 
Gatunkiem panującym w lasach Nadleśnictwa jest sosna pospolita występująca na 81,5% powierzchni leśnej. Z wyróżnionych kilkunastu siedliskowych typów lasu przeważają siedliska borowe zajmując około 74% powierzchni. Dominują drzewostany średnich klas wieku (41-80 lat). Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 63 lata, przeciętna zasobność 278 m3/ha.
 
Przeciętne wieki rębności:
 
So 110-130 lat
Św 90-100 lat
Db 120-140 lat
Bk 100-120 lat
Md - 120 lat
Jś - 140 lat
Brz, Ol, Kl, Wz - 80 lat
Ol odr. – 60 lat
Oś – 50 lat
Ol sz., Tp, Wb – 40 lat
 
Zarządzeniem nr 237 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 listopada 1995r. na terenie Nadleśnictwa Szczytno uznano lasy ochronne o łącznej powierzchni 4317 ha w tym: lasy glebochronne – 827 ha, lasy wodochronne – 3479 ha, lasy stanowiące drzewostany nasienne – 7 ha, lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej – 4 ha.