Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Szczytno, ul. Zbigniewa Sobieszczańskiego 4, 12-100 Szczytno

Siedziba Nadleśnictwa Szczytno składa się z dwóch budynków:  budynku głównego, w którym znajdują się pomieszczenia biurowe (wejście A) oraz oficyny, w której znajduje się sala narad oraz sala edukacji i tradycji (wejście B), a także Posterunek Straży Leśnej (wejście C).

Wjazd na posesję nadleśnictwa zlokalizowany jest od strony ul. Zbigniewa Sobieszczańskiego. Pojazdy można zaparkować na ogólnodostępnych parkingach przed budynkiem. Na parkingu wyznaczono jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Biuro nadleśnictwa zajmuje budynek trzykondygnacyjny, tj. wysoki parter, piętro i poddasze użytkowe. Standardowe godziny pracy to od godziny 7:00 do godziny 15:00.
Wejście A do budynku głównego usytuowane na poziomie jednego schodka wprowadza do przeszklonego wiatrołapu z którego przechodzi się do holu głównego. Po pokonaniu 7 schodów znajdujemy się na poziomie 1 kondygnacji. Na wprost wejścia znajduje się kasa. Po lewej stronie jest wejście do sekretariatu oraz gabinetów Nadleśniczego i Zastępcy Nadleśniczego. Po prawej stronie holu znajdują się pomieszczenia pracowników działu technicznego. Na piętro, gdzie mieszczą się pomieszczenia pracowników działu księgowości, kadr i administracji, prowadzą schody dla osób pełnosprawnych.
Korytarze do pomieszczeń biurowych przebiegają na jednym poziomie przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.
Dla ułatwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym Nadleśnictwo Szczytno dysponuje schodołazem.

Wjazd do oficyny znajduje się od strony ulicy Bolesława Prusa.
Wejście B znajduje się na poziomie parkingu. Po przejściu przez przeszklony wiatrołap po lewej stronie znajduje się sala narad. Po prawej stronie zlokalizowane są schody dla osób pełnosprawnych prowadzące do sali edukacji i tradycji. Korytarze przebiegają na jednym poziomie przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.
Wejście C znajduje się na poziomie jednego schodka. Na wprost wejścia znajduje się  Posterunek Straży Leśnej. Korytarze przebiegają na jednym poziomie przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynkach można poruszać się z psem asystującym. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 89 624 32 69 lub e-mailowy na adres szczytno@olsztyn.lasy.gov.pl.