Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu są to tereny wyróżniające się krajobrazem o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się część Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko - Ramuckiej.

Obszary chronionego krajobrazu są to tereny wyróżniające się krajobrazem o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszary takie zajmują rozleglejsze tereny niż parki krajobrazowe i obejmują pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak: doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska. 
OCHK powołuje wojewoda lub rada gminy, w Polsce w 2014 roku było 383 obszary chronionego krajobrazu, ponad 45% ich powierzchni stanowią grunty Lasów Państwowych. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się część Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko - Ramuckiej, którego całkowita powierzchnia wynosi 131 425,2 ha.
Wojewoda Warmińsko – Mazurski powołał go w 2003 roku. Jeśli chodzi o powierzchnię leśną obszar na terenie Nadleśnictwa Szczytno obejmuje 8314,31 ha.