Wydawca treści Wydawca treści

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Lasy nienależące do Skarbu Państwa również podlegają pod przepisy zawarte w ustawie o lasach z dnia 28 września 1991 r. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest konieczność prowadzenia zrównoważonej i trwałej  gospodarki leśnej również na terenach prywatnych oraz legalizacja pozyskanego drewna w celu dalszego obrotu.  Na dzień 31.12.2018 r. lasy prywatne stanowiły około 19,28% wszystkich lasów w Polsce. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Szczytno znajduje się 1036,71 hektarów lasów prywatnych, więc można stwierdzić że są one wręcz kolejnym leśnictwem z jedną różnicą – to ”leśnictwo” jest rozproszone po całym nadleśnictwie.

W związku z powyższym Nadleśnictwo Szczytno prowadzi nadzór nad lasami prywatnymi na podstawie porozumienia ze Starostwem szczycieńskim z dnia 25.02.2005 r. W ramach nadzoru Straż Leśna zajmuje się sprawami dot. lasów prywatnych w obrębach geodezyjnych:

Gmina Jedwabno:

Brajniki (część)

Burdąg (część)

Narty (cały)

Piduń (cały)

Rekownica (część)

Szuć (część)

Warchały (część)

Witówko (część)

 

Gmina Szczytno:

Czarkowy Grąd (cały)

Gawrzyjałki (cały)

Lipowiec (cały)

Małdaniec (cały)

Niedźwiedzie (cały)

Nowe Gizewo (część)

Nowiny (cały)

Olszyny (część)

Płozy (część)

Prusowy Borek (cały)

Piecuchy (cały)

Rudka (część)

Sasek Mały (część)

Siódmak (część)

Szymany (część)

Wały (cały)

Wawrochy (cały)

Gmina Rozogi:

Księży Lasek (część)

Łuka (cały)

Suchorowiec (część)

 

Gmina Wielbark

Ciemna Dąbrowa (cały)

Jesionowiec (cały)

Kołodziejowy Grąd (część)

Lesiny Wielkie (część)

Szymanki (część)

Zabiele (cały)

 

Chęć pozyskania drewna lub wykonania zabiegów pielęgnacyjnych należy zgłosić w celu instruktażu na gruncie, legalizacji pozyskanego drewna oraz kontroli wykonanych zabiegów poprzez złożenie wniosku do sekretariatu lub wysłanie skanu podpisanego i wypełnionego wniosku na adres e-mail Nadleśnictwa Szczytno - szczytno@olsztyn.lasy.gov.pl
Kontakt telefoniczny:  89 623 18 80 – Straż Leśna

Posiadanie własnego lasu jest związane z odpowiedzialnością i zobowiązaniami:

Art.13.1. Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do:

1) zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien
i torfowisk;

2) ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5lat od usunięcia drzewostanu;

3) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;

4) przebudowy  drzewostanu,  który  nie  zapewnia  osiągnięcia  celów  gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa wart.19 ust.3;

5) racjonalnego  użytkowania  lasu  w sposób  trwale  zapewniający  optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:

a) pozyskiwanie    drewna    w granicach  nieprzekraczających  możliwości produkcyjnych lasu,

b) pozyskiwanie  surowców  i produktów  ubocznego  użytkowania  lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.

2.Zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna  w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów.3.Wsprawach, o których mowa w ust.2:

1) w stosunku do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa decyzję wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, na wniosek nadleśniczego;

2) w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję wydaje starosta na wniosek właściciela lasu.

Art. 23.4. Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa wart.19 ust.3, jest możliwe wyłącznie w przypadkach losowych; decyzje w tej sprawie, na wniosek właściciela lasu, wydaje starosta.

Art. 24. Jeżeli właściciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa nie wykonuje obowiązków określonych w art.13 albo nie wykonuje zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa wart.19 ust.3, w szczególności w zakresie:

1) ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych),

2) przebudowy drzewostanu,

3) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym:

a) usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe,
a także złomów i wywrotów,

b) zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej (upraw leśnych) w wieku do 10 lat,

c) zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej–starosta nakazuje wykonanie tych obowiązków i zadań w drodze decyzji

 

 

Materiały do pobrania