Certyfikat FSC

Certyfikat FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie (a więc i nasze nadleśnictwo) posiada certyfikat Forest Stewardship Council™ (FSC™ A000522), co jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Certyfikat FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie (a więc i nasze nadleśnictwo) posiada certyfikat Forest Stewardship Council™ (FSC™ A000522), co jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Certyfikat FSC został wydany 10 września 2018 r. w programie QUALIFOR przez organizację SGS. Certyfikat nosi numer SGS-FM/COC-001259 i jest ważny (po przeprowadzeniu rocznych audytów okresowych) do 09 września 2023 r.

Zasady dobrej gospodarki leśnej zdefiniowane przez FSC dotyczą:

 1. Przestrzeganie przepisów prawnych i zasad FSC – Gospodarka leśna powinna uwzględniać wszystkie odnośne prawa danego kraju, międzynarodowe traktaty i porozumienia, których dany kraj jest sygnatariuszem, oraz winna być zgodna ze wszystkimi zasadami i kryteriami FSC.

 2. Odpowiedzialność wynikająca z tytułów własności i praw - Tytuły własności i długoterminowe prawa użytkowania zasobów lądowych i leśnych powinny być jasno określone, udokumentowane i powinny posiadać moc prawną.

 3. Prawa ludności rdzennej – nie dotyczy warunkówPolski - Należy jasno zdefiniować, udokumentować i uznać prawnie normy prawne i zwyczajowe ludności rdzennej do posiadania, użytkowania oraz gospodarowania własnością leśną.

 4. Współpraca ze społeczeństwem i prawa pracowników - Proces gospodarowania lasami będzie przyczyniać się do długotrwałego
  dobrobytu społecznego i ekonomicznego danego społeczeństwa i pracowników leśnych.

 5. Korzyści z lasu - Gospodarka leśna prowadzi do efektywnego wykorzystania różnorodnych produktów i usług leśnych tak, aby zapewnić dobrą kondycję ekonomiczną oraz korzyści środowiskowe i społeczne.

 6. Oddziaływanie na środowisko - Gospodarka leśna chroni różnorodność biologiczną i wartości z nią związane: zasoby wodne, gleby, rzadkie i nietrwałe ekosystemy oraz walory krajobrazowe, co w rezultacieutrwala funkcje ekologiczne lasu.

 7. Plan urządzenia - Należy sporządzić, wprowadzić w życie oraz uaktualniać plan urządzenia stosownie do zakresu i intensywności działań. Plan powinien jasno definiować długofalowe cele urządzania i środki do ich osiągnięcia.

 8. Monitorowanie i ocena - Należy prowadzić monitorowanie stosownie do zakresu i intensywności gospodarki leśnej w celu dokonania oceny stanu lasu, ilości pozyskiwanych produktów leśnych, kontroli pochodzenia produktu, działań gospodarczych oraz ich wpływu społecznego i środowiskowego.

 9. Zachowanie lasów o szczególnej wartości - Gospodarka leśna w lasach o szczególnej wartości ochronnej służy zachowaniu i wzmacnianiu cech charakterystycznych dla tych lasów. Zasada zapobiegania zawsze jest wiodącą w procesie podejmowania decyzji dotyczących lasów o szczególnej wartości.

 10. Plantacje - Plantacje należy planować i prowadzić zgodnie z Zasadami i Kryteriami 1-9, Zasadą 10 i jej kryteriami. Plantacje mogą dostarczać szeregu korzyści społecznych i ekonomicznych oraz mogą się przyczyniać do zaspokojenia światowego
  zapotrzebowania na produkty leśne. Plantacje powinny uzupełniać proces gospodarowania lasami naturalnymi oraz promować odnowę i ochronę lasów naturalnych. Szkółki leśne, plantacje nasienne i inne obszary dostarczające materiału koniecznego do
  utrzymania odnowienia lasu nie są traktowane jako plantacje w myśl niniejszej zasady. Z uwagi na trwający obecnie proces rewizji międzynarodowych standardów w zakresie Plantacji oraz kształtującą się nowa politykę międzynarodową dotyczącą plantacji , wskaźniki do niżej wymienionych aktualnie obowiązujących kryteriów zostaną opracowane w terminie późniejszym.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP Olsztyn zarządzane są zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniu zasad ekonomicznych prowadzenia
gospodarki leśnej.

Więcej o certyfikacji:

http://www.lasy.gov.pl/o_nas/gospodarka_lesna/certyfikacja

 

Materiały do pobrania


CERTYFIKAT PEFC

CERTYFIKAT PEFC

25 sierpnia 2011 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie otrzymała certyfikat PEFC.

Zrównoważona gospodarka leśna to gospodarowanie lasami i obszarami leśnymi oraz ich użytkowanie w sposób i w stopniu, który utrzymuje ich różnorodność biologiczną, produktywność, zdolność do regeneracji, zdrowotność i potencjał do spełniania, teraz i w przyszłości, ich właściwych funkcji ekologicznych, gospodarczych i społecznych na szczeblu lokalnym, krajowym i ogólnoświatowym, bez szkody dla innych ekosystemów.

Od czasu zorganizowanej w Rio de Janeiro w 1992 r. konferencji ONZ na temat Środowiska i Rozwoju (UNCED) zrównoważona gospodarka leśna jest niezwykle istotnym tematem dyskusji i ważnym aspektem działań międzynarodowych. Udało się osiągnąć ogólny konsensus co do zasad, wytycznych, kryteriów i wskaźników dla zrównoważonej gospodarki leśnej na poziomie zarządzania międzynarodowego.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest międzynarodową, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 r., której głównym celem jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez system certyfikacji leśnej oraz etykietowania produktów leśnych wykonywanych przez niezależne jednostki.

PEFC ma charakter „parasolowy” - uznaje krajowe systemy certyfikacji leśnej opracowane wspólnie przez wszystkie zainteresowane strony oraz dostosowane do lokalnych priorytetów i warunków.

Normy certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC

Obecnie PEFC obejmuje systemy certyfikacji obowiązujące w ponad 30 krajach. Łącznie odpowiadają one za certyfikację ponad 275 milionów hektarów lasów, co czyni PEFC światowym liderem certyfikacji gospodarki leśnej. Jednocześnie jest to system chętnie wybierany przez właścicieli lasów o niewielkiej powierzchni czy stanowiących własność wspólnot gruntowych.

Produkty certyfikowane przez PEFC są akceptowane w licznych publicznych i prywatnych strategiach zamówień obowiązujących na całym świecie. Obecnie ponad 15 800 firm posiada certyfikat łańcucha dostaw w systemie PEFC.

Jak działa PEFC

PEFC promuje zrównoważoną i trwałą gospodarkę leśną poprzez system certyfikacji lasów i produktów z nich pochodzących. Dokonuje się to przez dwa odrębne, chociaż powiązane ze sobą procesy:

Certyfikacja lasów zapewnia, że lasy są zarządzane zgodnie z wymaganiami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi - równoważąc potrzeby ludzi, przyrody i ekonomii.

PEFC przyjęła definicję zrównoważonej gospodarki leśnej stosowaną również przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO):

Zarządzanie lasami i obszarami leśnymi oraz ich użytkowanie w sposób i w stopniu, który utrzymuje ich różnorodność biologiczną, produktywność, zdolność do regeneracji, zdrowotność i ich potencjał do spełniania, teraz i w przyszłości, funkcji ekologicznych, gospodarczych i społecznych na szczeblu lokalnym, krajowym i światowym oraz który nie powoduje szkody w innych ekosystemach.

Certyfikacja łańcucha dostaw (CoC) pozwala natomiast śledzić drogę, którą przebywa drewno począwszy od lasu po produkt finalny. Zrównoważona gospodarka leśna, choć istotna dla zachowania funkcji pełnionych przez las, sama w sobie nie tworzy powiązania między lasem a rynkiem. Aby zapewnić, że drewno i produkty drzewne pochodzą z właściwie zarządzanych lasów, PEFC promuje certyfikację łańcucha dostaw.

Określa ona wymagania dotyczące przetwarzania drewna od lasu począwszy aż po produkt końcowy.

 

Aby produkt mógł otrzymać certyfikat, wszystkie podmioty wchodzące w skład łańcucha dostaw muszą posiadać certyfikat CoC PEFC. Tylko wtedy firmy mogą używać logo PEFC na produktach i materiałach marketingowych, wykazując, że pozyskują i przetwarzają surowce w odpowiedzialny sposób.

Certyfikat jest przyznawany po niezależnych audytach, prowadzonych przez odrębne jednostki, weryfikujących zgodność prowadzonych działań z kryteriami zrównoważonego rozwoju PEFC.

Certyfikacja CoC zawiera system należytej staranności (PEFC due diligence system), który wyklucza stosowanie drewna pochodzącego z nielegalnych wylesień i wyrębów oraz zabrania stosowania drewna modyfikowanego genetycznie.

Deklaracje PEFC dotyczące produktów zawierających surowce leśne dostarczają informacji o pochodzeniu tych produktów z lasów zarządzanych w sposób trwały i zrównoważony, z recyklingu oraz z innych niekontrowersyjnych źródeł.

Nabywcy i potencjalni nabywcy mogą korzystać z tych informacji podczas wyboru produktu kierując się takimi czynnikami jak przyjazność dla środowiska oraz innymi względami.Informowanie o pochodzeniu surowców ma na celu promowanie popytu i podaży produktów pochodzących z obszarów gdzie prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna.

Wysokie standardy w ramach PEFC zawierają wymagania dotyczące:

Zabezpieczenia obszarów leśnych istotnych z ekologicznego punktu widzenia

Ochrony i wzbogacania różnorodności biologicznej

Zakazu zmiany lasów w inne formy użytkowania

Zakazu stosowania szkodliwych substancji chemicznych

Zakazu wprowadzania gatunków drzewiastych modyfikowanych genetycznie

Przestrzegania praw pracowniczych i praw ludności tubylczej

Wspierania lokalnego rynku pracy

Zgodności z podstawowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy

Zapewnienia konsultacji z lokalną ludnością i interesariuszami

Uwzględnianie tradycyjnych praw użytkowania gruntów i lokalnych zwyczajów

W systemie PEFC certyfikowane są wszystkie lasy w zarządzie PGL LP.

Materiały do pobrania