Wydawca treści Wydawca treści

KUPIMY GRUNTY POD ZALESIENIA

Więcej i więcej lasu...

Nadleśnictwo Szczytno jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Właścicieli gruntów zainteresowanych zbyciem nieruchomości prosimy o złożenie stosownego wniosku. Dla ułatwienia udostępniamy do pobrania proponowany wzór takiego  wniosku.

Na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy  możesz sprawdzić czy Twoja nieruchomość leży w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Szczytno.

W dalszej kolejności Nadleśnictwo rozpatruje wniosek analizując formalnoprawne aspekty możliwości nabycia gruntu. Oceniamy też celowość nabycia nieruchomości w kontekście przydatności gruntu dla nadleśnictwa do prowadzenia gospodarki leśnej.

Stan własności nieruchomości, jej obciążenia i inne dane ocenimy wg danych zawartych w Elektronicznej Księdze Wieczystej na https://ekw.ms.gov.pl. Upewnij się, że dane tam przedstawione są aktualne.

Jeśli zajdzie taka potrzeba wezwiemy właściciela do uzupełnienie dokumentacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku do dalszego procedowania potrzebne będą:

  • aktualny wypis z ewidencji gruntów,
  • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej,
  • aktualne zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • złożenie oświadczenia o pokryciu kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w razie wycofania się zbywcy z transakcji po zleceniu tej wyceny przez nadleśnictwo.

Nabycie nieruchomości może dojść do skutku po uzyskaniu przez Nadleśniczego zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. W dalszej kolejności Nadleśnictwo zleca wycenę nieruchomości – cena nabycia nie może być wyższa niż  wartość wynikająca z wyceny.

Po uzgodnieniu ceny sprzedaży następuje finalizacja transakcji u notariusza.

Koszty notarialne pokrywa sprzedający.

 

Osoby zainteresowane sprzedażą lasu zapraszamy do kontaktu:

tel. 89 624 32 68