Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Powrót

PROW - Droga przeciwpożarowa

PROW - Droga przeciwpożarowa

NAZWA PROJEKTU: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie 226 - „Odtworzenie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych"

NUMER PROJEKTU:  02090-69150-OR1400012/09

CEL PROJEKTU I ZAKRES PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ: Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów w Leśnictwie Piduń poprzez przebudowę drogi leśnej wyznaczonej w Planie Urządzania lasu jako dojazd pożarowy nr 4.

OKRES REALIZACJI: lata 2010 - 2011 

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

FINANSOWANIE: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

KWOTA DOFINANSOWANIA: 586 87,00 PLN 

REALIZACJA PROJEKTU: 

-Nadleśnictwo Szczytno w ramach realizacji projektu ogłosiło dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

1.„Przebudowa drogi leśnej przeciwpożarowej – dojazd pożarowy nr 4 w leśnictwie Piduń od km 0+000 do km 4+850" ,

2.„Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie drogi leśnej przeciwpożarowej – dojazd pożarowy nr 4 w leśnictwie Piduń od km 0+000 do km 4+850".

-Podpisano dwie umowy na wykonanie ww. zadań z wykonawcami:

1.„GUTBRUK"  inż. Tomasz Gutowski , ul. Kaki Mroczki 18, 06 -316 Krzynowłoga Mała,

2.„BUMOR" Chylice, ul. Ogrodowa nr 18, 96 – 313 Jaktorów