Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Powrót

Mała retencja nizinna

Mała retencja nizinna

NAZWA PROJEKTU: „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych"

NUMER PROJEKTU: POIS. 03.01.00-00-003/09

CEL PROJEKTU: Wykonanie obiektów małej retencji i tym samym gromadzenie wody oraz podniesienie poziomu wód gruntowych na obszarach leśnych przyległych do cieków.

ZAKRES PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ: budowa 339 urządzeń małej retencji: progi, progi – bystrotoki, zastawki dębowe, oczka wodne, groble-podwyższenia dróg, przetamowania ziemne, zasypanie rowów, meandryzacja rowów, kinety rowów.

OKRES REALIZACJI: lata 2011-2015

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

FINANSOWANIE: Fundusz Spójności

REALIZACJA PROJEKTU:

Nadleśnictwo Szczytno w ramach realizacji projektu ogłosiło następujące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:

2010 rok

Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadaniainwestycyjnego pn.:" Ochrona i regeneracja ekosystemów mokradłowych na terenie Nadleśnictwa Szczytno - zadanie VI - zlewnia cieku Szczytno",

- Podpisano umowę na wykonanie ww. zadania z wykonawcą:

Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe IRMES Ireneusz Cymes z siedzibą w: ul. Gruszowe Sady 10, 10 – 745 Olsztyn

2011 rok

Budowa urządzeń małej retencji nizinnej na terenie Nadleśnictwa Szczytno - zadanie nr I, II i III.

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy budowie urządzeń małej retencji nizinnej na terenie Nadleśnictwa Szczytno - zadanie nr I, II, III.

- Podpisano umowy na wykonanie ww. zadań z wykonawcami:

Krzysztof Piasecki Biuro Inżynierskie ORION z siedzibą: ul. Barcza 26, 10 - 685 Olsztyn - Nadzór inwestorski zadanie I i II

Stanisław Jońca Usługi Inzynierii Sanitarnej i Wodnej z siedzibą: ul. A. Osuchowskiego 26A/6, 12- 100 Szczytno - Nadzór inwestorski zadanie III,

ZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH W. Olszewski, D. Zagożdżon Sp. j. z siedzibą: Nowe Gizewo 9, 12 - 100 Szczytno- Roboty budowlane zadanie I, II i III.

2012 rok

Wykonanie map do celów projektowych budowy urządzeń małej retencji nizinnej na terenie Nadleśnictwa Szczytno - zadanie nr IV,V,VI.

- Podpisano umowy na wykonanie ww. zadania z wykonawcą:

GEFOS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą: al. 29 Listopada 130, 31 - 406 Kraków na zadanie nr I, II, III

2013 rok

Budowa urządzeń małej retencji nizinnej na terenie Nadleśnictwa Szczytno - zadanie nr IV, V i VI.

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy budowie urządzeń małej retencji nizinnej na terenie Nadleśnictwa Szczytno - zadanie nr IV, V, VI.

- Podpisano umowy na wykonanie ww. zadań z wykonawcami:

ZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH W. Olszewski, D. Zagożdżon Sp. j. z siedzibą: Nowe Gizewo 9, 12 - 100 Szczytno- Roboty budowlane zadanie nr IV i VI.

PRZEDSIĘBIORSTWO „HER-POL" P.J.A. Herman z siedzibą:  ul. Olsztyńska 10F , 11-100 Lidzbark Warmiński - Roboty budowlane zadanie nr V.

Krzysztof Piasecki Biuro Inżynierskie ORION z siedzibą: ul. Barcza 26, 10 - 685 Olsztyn - Nadzór inwestorski zadanie IV i V

Usługi Budowlane Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Stanisław Jońca z siedzibą:  ul. ul. A. Osuchowskiego 26A / 6, 12 – 100  Szczytno  - Nadzór inwestorski zadanie VI.

2014 rok

- Realizowane są umowy podpisane w roku ubiegłym na budowę urządzeń i nadzór inwestorski.

2015 rok

- Ukończenie prac.