Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady korzystania z obiektów turystycznych

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z SALI EDUKACJI I TRADYCJI LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE SZCZYTNO

 1. Osoby korzystające z sali edukacji i tradycji leśnej, zwanej dalej „Salą”, wyrażają zgodą na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania.
 2. Zajęcia w Sali odbywają się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia.
 3. Zgłoszenie grupy wysyła się mailem na adres: szczytno@olsztyn.lasy.gov.pl lub pocztą
  na adres siedziby Nadleśnictwa Szczytno.
 4. Sala przyjmuje grupy w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 13:00.
 5. Zajęcia w Sali adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą zostać przeprowadzone dla osób dorosłych.
 6. Maksymalna liczba uczestników w zajęciach wynosi 30 osób. W przypadku zgłoszenia grup większych niż 30 osób, uczestnicy zostaną podzieleni na 2 mniejsze grupy.
 7. W ciągu dnia, zajęcia w Sali prowadzone są maksymalnie dla 2 grup.
 8. Zajęcia edukacyjne trwają maksymalnie 2 godz.
 9. Opiekunowie uczestników zajęć na Sali potwierdzają zapoznanie się z niniejszym regulaminem i podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z „Regulaminem uczestnictwa
  w zajęciach edukacji leśnej”.
 10. Prowadzący zajęcia zapoznaje uczestników z zasadami i regułami bezpieczeństwa obowiązującymi w Nadleśnictwie Szczytno.
 11. Przed wejściem do Sali okrycie wierzchnie należy zostawić w miejscu do tego wyznaczonym.
 12. Wszelkie nieprawidłowości oraz sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu uczestnicy zgłaszają prowadzącemu zajęcia.
 13. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, należy konsultować
  się z prowadzącym zajęcia.
 14. Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń Sali muszą bezwzględnie podporządkować się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz poleceniom prowadzącego zajęcia.
 15. Ze względu na realizację podstawowych ustawowych zadań, Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odwołania zarezerwowanych zajęć lub przerwania zajęć rozpoczętych.
 16. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć w Sali edukacyjnej odpowiadają opiekunowie.
 17. Za celowe zniszczenie przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie Sali odpowiadają opiekunowie.
 18. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu Sali Nadleśnictwo Szczytno nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Za osobiste przedmioty wartościowe: gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe, odzież itp. pozostawione w sali – Nadleśnictwo Szczytno nie ponosi odpowiedzialności.
 20. W pomieszczeniach Sali zabrania się palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, zażywania narkotyków, środków odurzających oraz uczestniczenia w zajęciach pod wpływem tych środków.
 21. Zabrania się zaśmiecania któregokolwiek z użytkowanych pomieszczeń Sali.
 22. Zabrania się oddalania się od grupy oraz przebywania w innym pomieszczeniu na terenie Nadleśnictwa Szczytno bez wiedzy prowadzącego.
 23. W trakcie zajęć uczestnicy poruszają się w grupach, pod nadzorem opiekunów
  i prowadzącego.
 24. W przypadku zauważenia usterek należy niezwłocznie zgłosić ten fakt prowadzącemu.
 25. Po zakończeniu zajęć wyposażenie pomieszczeń powinno być pozostawione w należytym stanie technicznym i pierwotnym porządku.

NADLEŚNICZY

Janusz Kleszczewski

 

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z POKOJU GOŚCINNEGO W NADLEŚNICTWIE SZCZYTNO

 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszych pokojach. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego pobytu.

 

 1. Gość pokoju gościnnego zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed zakwaterowaniem.
 2. Baza noclegowa Nadleśnictwa Szczytno składa się z:
 • 2 pokoi 1-osobowych;
 • wspólnej łazienki z wc i prysznicem, wyposażonej w żelazko i suszarkę do włosów;
 • wspólnego aneksu kuchennego.

Pokoje gościnne wyposażone są w radioodbiornik, komplet pościeli i ręczników, pokój nr 1 w odbiornik TV.

 1. Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku gości na doby hotelowe po przedłożeniu dokumentu tożsamości.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 11.00 dnia następnego.
 3. Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z pokoju w godzinach wcześniejszych, jeżeli pokój jest wolny.
 4. Korzystanie z pokoi gościnnych jest odpłatne. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji klucze od pokoju oraz pilot do bramy wjazdowej na posesję.
 5. Do nieodpłatnego korzystania z pokoi gościnnych uprawnieni są pracownicy jednostek organizacyjnych LP, prowadzący kontrole instytucjonalną w biurze i na terenie Nadleśnictwa Szczytno.
 6. Cennik opłat za korzystanie z pokoi gościnnych ustalany jest decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Szczytno.
 7. Należność pobierana jest w ostatnim dniu pobytu gościa gotówką, kartą płatniczą w kasie Nadleśnictwa lub przelewem na konto Nadleśnictwa z terminem płatności 7 dni od dnia wystawienia FV.
 8. Gość korzysta z miejsc postoju swojego środka transportu bezpłatnie na terenie ogrodzonej posesji (niestrzeżonej).
 9. Doraźne sprzątanie pokoju jak również aneksu kuchennego odbywa się samodzielnie przez gościa. Środki do sprzątania pokoi udostępnia nadleśnictwo.
 10. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
 11. Trzymanie zwierząt domowych w pokoju jest niedopuszczalne.
 12. Osoba korzystająca z pokoju gościnnego nie może przyjmować na nocleg osób trzecich.
 13. Gość pokoju gościnnego ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe z jego winy lub winy odwiedzających.
 14. Osoba zakwaterowana zobowiązana jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, do zachowania czystości i porządku, właściwego użytkowania urządzeń sanitarnych
  i kanalizacyjnych oraz do powiadamiania o wszystkich awariach w użytkowanym pokoju.
 15. W godzinach 22.00 do 7.00 w pokoju należy zachować ciszę.
 16. W pomieszczeniu obowiązuje absolutny zakaz palenia. Miejsce wyznaczone dla palaczy znajduje się przed budynkiem.
 17. Każdorazowo opuszczając pokój należy pamiętać o zamknięciu drzwi zewnętrznych, okien, wyłączeniu urządzeń AGD w aneksie kuchennym i łazience.
 18. Zwalniając wynajęty pokój, gość jest zobowiązany zdać klucze i pilota do bramy wjazdowej jeśli był udostępniony, pozostawiając pomieszczenia w należytym stanie.
 19. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa oraz rzeczy wartościowych bądź pieniędzy, pozostawionych przez gościa w pokoju.
 20. Gość przebywający w pokoju wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z pobytem w pokoju gościnnym nadleśnictwa zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 21. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne na stronie internetowej Nadleśnictwa Szczytno http://www.szczytno.olsztyn.lasy.gov.pl/rodo.

 

 • Telefony alarmowe: 112

 

 • Telefony kontaktowe w godzinach pracy biura:

- Nadleśniczy-89 624 34 93

- Z-ca Nadleśniczego-89 624 07 99

- Sekretariat -89 624 32 68

- Sekretarz Nadleśnictwa-89 624 13 72

 

 • Tel. komórkowe:

- Nadleśniczy-+48 600 292 767

- Z-ca Nadleśniczego-+48 600 292 770

- Sekretarz Nadleśnictwa-+48 660 712 985

NADLEŚNICZY

Janusz Kleszczewski

 

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJU POJAZDÓW (MPP) W NADLEŚNICTWIE SZCZYTNO

 1. Osoby korzystające z Miejsc Postoju Pojazdów (MPP) wyrażają zgodą na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania.
 2. MPP są dostępne przez wszystkie dni w roku.
 3. MMP nie są strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu
  lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe lub na terenie obiektu ponosi osoba korzystające z obiektu.
 4. Podczas wykonywania manewrów pojazdem na terenie MPP należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością  nie większą niż  10 km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo
  o ruchu drogowym (Dz. U. 2019 poz. 60).
 5. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie MMP obowiązują zasady i przepisy Ustawy
  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2019 poz. 60).
 6. Osoby korzystające z MPP zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 7. Osobom korzystającym z MPP zabrania się na jego terenie:
 1. mycia, sprzątania, nie awaryjnej naprawy pojazdu,
 2. zaśmiecania,
 3. wyrzucania odpadów komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na terenie MPP,
 4. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z MPP innym użytkownikom,
 5. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych,
 6. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej,
 7. puszczania luzem zwierząt domowych,
 8. rozstawiania namiotów,
 9. pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż 24 godziny,
 10. rozpalania ognisk lub korzystania z otwartego ognia.
 1. Należy korzystać z wyposażenia MPP w sposób zgodny z przeznaczeniem.
 2. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub powstałe
  na zdrowiu użytkowników wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie uwagi użytkowników o MPP przyjmuje miejscowy leśniczy lub pracownicy biura Nadleśnictwa  Szczytno pod nr tel. 89 624 32 68 lub adresem: szczytno@olsztyn.lasy.gov.pl.

NADLEŚNICZY

Janusz Kleszczewski

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC OBOZOWYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SZCZYTNO

 

 1. Nadleśnictwo Szczytno nie jest organizatorem wypoczynku dzieci i młodzieży w rozumieniu przepisów prawa, a jedynie wynajmuje teren, na którym obóz może się odbyć.
 2. Niniejszy regulamin wraz ze stosowną umową najmu zawieraną z Organizatorem obozu określa warunki korzystania z terenu, na którym zorganizowane zostało obozowisko na nieruchomości zarządzanej przez Nadleśnictwo Szczytno:
 • Leśnictwo Narty – Obozowisko KRZYWEK
 • Leśnictwo Narty – Obozowisko WARCHAŁY
 • Leśnictwo Galwica – Obozowisko KLIMEK
 • Leśnictwo Galwica – Obozowisko ŚREDNIE
 1. Każda osoba przebywająca na terenie obozu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz do podporządkowania się ewentualnym poleceniom Służby Leśnej.
 2. Obozy są organizowane na terenie nadleśnictwa w okresie od połowy czerwca do końca sierpnia, a za zgodą Nadleśniczego także w innych terminach.
 3. Za bezpieczeństwo (zdrowie i życie) uczestników obozu oraz osób przebywających na terenie obozowiska odpowiada organizator obozu.
 4. Nadleśnictwo nie odpowiada za mienie ruchome, które jest przywiezione i zgromadzone przez organizatorów i uczestników obozu wypoczynkowego dzieci i młodzieży na terenie obozowiska.
 5. Teren na którym jest organizowany obóz nie jest strzeżony, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub kradzieży mienia uczestników obozu ponoszą organizatorzy oraz jego uczestnicy.
 6. Osobom przebywającym na terenie, na którym zorganizowany został obóz zabrania się:
 • zaśmiecania terenu;
 • zastawiania dróg dojazdowych do obozowiska służących do ewakuacji ludzi oraz bezpiecznego i szybkiego dojazdu służb ratowniczych;
 • hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcie alarmu;
 • korzystania z otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi;
 • wnoszenia lub spożywania na terenie obozu jakichkolwiek środków odurzających lub alkoholu;
 • niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin.
 1. Organizator wypoczynku jest zobowiązany do podpisania stosownej umowy na wywóz odpadów komunalnych oraz zapewnienia sanitariatów ekologicznych.
 2. Gospodarkę odpadami płynnymi i stałymi obozu należy zorganizować w sposób określony          w porozumieniu z wydziałem ochrony środowiska urzędu gminy.
 3.  Nieczystości odprowadzane do dołów chłonnych mają być odkażane odpowiednimi środkami ulegającymi biodegradacji i zasypywane ziemią.
 4. W sytuacji kryzysowej, nadzwyczajnej, wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych prosimy o niezwłoczny kontakt z powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, służbami ratowniczymi lub Nadleśnictwem Szczytno.
 5. Zezwolenie na palenie ogniska wydaje Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczytno, a miejscowy leśniczy wyznacza odpowiednie miejsce na terenie obozu.
 6. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wypadków na osobach lub mieniu jakie mogą powstać u osób korzystających z gruntów leśnych (w tym za szkody powstałe na skutek pożaru lasu, wiatrołomów, wywrotów drzew oraz oddziaływania flory i fauny leśnej).
 7. Nadleśnictwo Szczytno nie ponosi odpowiedzialności za negatywne zdarzenia, które mogą zaistnieć w przypadku nieostrożności osób korzystających z terenu obozu harcerskiego lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz zasad ogólnych BHP.
 8. Wjazd na teren obozowiska dozwolony jest tylko pojazdami niezbędnymi do obsługi obozowiska, na które uzyskano zezwolenie nadleśnictwa.
 9. Podczas odwiedzin parkowanie samochodów osób odwiedzających dopuszczone jest tylko w wyznaczonych przez nadleśnictwo miejscach.
 10. W uzasadnionych przypadkach Nadleśnictwo Szczytno może wyłączyć teren obozu z użytkowania, w szczególności gdy wystąpią czynniki, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu jego uczestników.
 11. Po zakończeniu użytkowania terenu, na którym znajdował się obóz, najemca ma obowiązek jego uporządkowania i przedstawiania do odbioru miejscowemu leśniczemu.
 12. Szczegółowe zasady korzystania z obozowiska przez uczestników obozu reguluje odrębny regulamin - Regulamin organizatora obozowiska. Znajduje się on w centralnym miejscu obozowiska i nie może on być sprzeczny z niniejszym Regulaminem Nadleśnictwa.
 13. W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczytno.

 

Wykaz ważnych telefonów:

Telefon ratunkowy 112

Nadleśnictwo Szczytno, tel. 89 6243268 lub 698610192

Straż Leśna Nadleśnictwa Szczytno tel. 606916963 lub 606916964

PAD 662697201