Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady korzystania z obiektów turystycznych

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z SALI EDUKACJI I TRADYCJI LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE SZCZYTNO

 1. Osoby korzystające z sali edukacji i tradycji leśnej, zwanej dalej „Salą”, wyrażają zgodą na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania.
 2. Zajęcia w Sali odbywają się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia.
 3. Zgłoszenie grupy wysyła się mailem na adres: szczytno@olsztyn.lasy.gov.pl lub pocztą
  na adres siedziby Nadleśnictwa Szczytno.
 4. Sala przyjmuje grupy w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 13:00.
 5. Zajęcia w Sali adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą zostać przeprowadzone dla osób dorosłych.
 6. Maksymalna liczba uczestników w zajęciach wynosi 30 osób. W przypadku zgłoszenia grup większych niż 30 osób, uczestnicy zostaną podzieleni na 2 mniejsze grupy.
 7. W ciągu dnia, zajęcia w Sali prowadzone są maksymalnie dla 2 grup.
 8. Zajęcia edukacyjne trwają maksymalnie 2 godz.
 9. Opiekunowie uczestników zajęć na Sali potwierdzają zapoznanie się z niniejszym regulaminem i podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z „Regulaminem uczestnictwa
  w zajęciach edukacji leśnej”.
 10. Prowadzący zajęcia zapoznaje uczestników z zasadami i regułami bezpieczeństwa obowiązującymi w Nadleśnictwie Szczytno.
 11. Przed wejściem do Sali okrycie wierzchnie należy zostawić w miejscu do tego wyznaczonym.
 12. Wszelkie nieprawidłowości oraz sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu uczestnicy zgłaszają prowadzącemu zajęcia.
 13. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, należy konsultować
  się z prowadzącym zajęcia.
 14. Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń Sali muszą bezwzględnie podporządkować się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz poleceniom prowadzącego zajęcia.
 15. Ze względu na realizację podstawowych ustawowych zadań, Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odwołania zarezerwowanych zajęć lub przerwania zajęć rozpoczętych.
 16. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć w Sali edukacyjnej odpowiadają opiekunowie.
 17. Za celowe zniszczenie przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie Sali odpowiadają opiekunowie.
 18. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu Sali Nadleśnictwo Szczytno nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Za osobiste przedmioty wartościowe: gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe, odzież itp. pozostawione w sali – Nadleśnictwo Szczytno nie ponosi odpowiedzialności.
 20. W pomieszczeniach Sali zabrania się palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, zażywania narkotyków, środków odurzających oraz uczestniczenia w zajęciach pod wpływem tych środków.
 21. Zabrania się zaśmiecania któregokolwiek z użytkowanych pomieszczeń Sali.
 22. Zabrania się oddalania się od grupy oraz przebywania w innym pomieszczeniu na terenie Nadleśnictwa Szczytno bez wiedzy prowadzącego.
 23. W trakcie zajęć uczestnicy poruszają się w grupach, pod nadzorem opiekunów
  i prowadzącego.
 24. W przypadku zauważenia usterek należy niezwłocznie zgłosić ten fakt prowadzącemu.
 25. Po zakończeniu zajęć wyposażenie pomieszczeń powinno być pozostawione w należytym stanie technicznym i pierwotnym porządku.

NADLEŚNICZY

Janusz Kleszczewski

 

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z POKOJU GOŚCINNEGO W NADLEŚNICTWIE SZCZYTNO

 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszych pokojach. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego pobytu.

 

 1. Gość pokoju gościnnego zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed zakwaterowaniem.
 2. Baza noclegowa Nadleśnictwa Szczytno składa się z:
 • 2 pokoi 1-osobowych;
 • wspólnej łazienki z wc i prysznicem, wyposażonej w żelazko i suszarkę do włosów;
 • wspólnego aneksu kuchennego.

Pokoje gościnne wyposażone są w radioodbiornik, komplet pościeli i ręczników, pokój nr 1 w odbiornik TV.

 1. Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku gości na doby hotelowe po przedłożeniu dokumentu tożsamości.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 11.00 dnia następnego.
 3. Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z pokoju w godzinach wcześniejszych, jeżeli pokój jest wolny.
 4. Korzystanie z pokoi gościnnych jest odpłatne. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji klucze od pokoju oraz pilot do bramy wjazdowej na posesję.
 5. Do nieodpłatnego korzystania z pokoi gościnnych uprawnieni są pracownicy jednostek organizacyjnych LP, prowadzący kontrole instytucjonalną w biurze i na terenie Nadleśnictwa Szczytno.
 6. Cennik opłat za korzystanie z pokoi gościnnych ustalany jest decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Szczytno.
 7. Należność pobierana jest w ostatnim dniu pobytu gościa gotówką, kartą płatniczą w kasie Nadleśnictwa lub przelewem na konto Nadleśnictwa z terminem płatności 7 dni od dnia wystawienia FV.
 8. Gość korzysta z miejsc postoju swojego środka transportu bezpłatnie na terenie ogrodzonej posesji (niestrzeżonej).
 9. Doraźne sprzątanie pokoju jak również aneksu kuchennego odbywa się samodzielnie przez gościa. Środki do sprzątania pokoi udostępnia nadleśnictwo.
 10. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
 11. Trzymanie zwierząt domowych w pokoju jest niedopuszczalne.
 12. Osoba korzystająca z pokoju gościnnego nie może przyjmować na nocleg osób trzecich.
 13. Gość pokoju gościnnego ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe z jego winy lub winy odwiedzających.
 14. Osoba zakwaterowana zobowiązana jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, do zachowania czystości i porządku, właściwego użytkowania urządzeń sanitarnych
  i kanalizacyjnych oraz do powiadamiania o wszystkich awariach w użytkowanym pokoju.
 15. W godzinach 22.00 do 7.00 w pokoju należy zachować ciszę.
 16. W pomieszczeniu obowiązuje absolutny zakaz palenia. Miejsce wyznaczone dla palaczy znajduje się przed budynkiem.
 17. Każdorazowo opuszczając pokój należy pamiętać o zamknięciu drzwi zewnętrznych, okien, wyłączeniu urządzeń AGD w aneksie kuchennym i łazience.
 18. Zwalniając wynajęty pokój, gość jest zobowiązany zdać klucze i pilota do bramy wjazdowej jeśli był udostępniony, pozostawiając pomieszczenia w należytym stanie.
 19. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa oraz rzeczy wartościowych bądź pieniędzy, pozostawionych przez gościa w pokoju.
 20. Gość przebywający w pokoju wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z pobytem w pokoju gościnnym nadleśnictwa zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 21. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne na stronie internetowej Nadleśnictwa Szczytno http://www.szczytno.olsztyn.lasy.gov.pl/rodo.

 

 • Telefony alarmowe:

- Pogotowie ratunkowe112 lub 999

- Straż Pożarna112 lub 998

- Policja112 lub 997

 

 • Telefony kontaktowe w godzinach pracy biura:

- Nadleśniczy-89 624 34 93

- Z-ca Nadleśniczego-89 624 07 99

- Sekretariat -89 624 32 68

- Sekretarz Nadleśnictwa-89 624 13 72

 

 • Tel. komórkowe:

- Nadleśniczy-+48 600 292 767

- Z-ca Nadleśniczego-+48 600 292 770

- Sekretarz Nadleśnictwa-+48 660 712 985

NADLEŚNICZY

Janusz Kleszczewski

 

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJU POJAZDÓW (MPP) W NADLEŚNICTWIE SZCZYTNO

 1. Osoby korzystające z Miejsc Postoju Pojazdów (MPP) wyrażają zgodą na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania.
 2. MPP są dostępne przez wszystkie dni w roku.
 3. MMP nie są strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu
  lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe lub na terenie obiektu ponosi osoba korzystające z obiektu.
 4. Podczas wykonywania manewrów pojazdem na terenie MPP należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością  nie większą niż  10 km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo
  o ruchu drogowym (Dz. U. 2019 poz. 60).
 5. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie MMP obowiązują zasady i przepisy Ustawy
  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2019 poz. 60).
 6. Osoby korzystające z MPP zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 7. Osobom korzystającym z MPP zabrania się na jego terenie:
 1. mycia, sprzątania, nie awaryjnej naprawy pojazdu,
 2. zaśmiecania,
 3. wyrzucania odpadów komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na terenie MPP,
 4. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z MPP innym użytkownikom,
 5. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych,
 6. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej,
 7. puszczania luzem zwierząt domowych,
 8. rozstawiania namiotów,
 9. pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż 24 godziny,
 10. rozpalania ognisk lub korzystania z otwartego ognia.
 1. Należy korzystać z wyposażenia MPP w sposób zgodny z przeznaczeniem.
 2. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub powstałe
  na zdrowiu użytkowników wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie uwagi użytkowników o MPP przyjmuje miejscowy leśniczy lub pracownicy biura Nadleśnictwa  Szczytno pod nr tel. 89 624 32 68 lub adresem: szczytno@olsztyn.lasy.gov.pl.

NADLEŚNICZY

Janusz Kleszczewski