Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OCHRONA LASU

Ochrona lasu jest szerokim pojęciem obejmującym bardzo różnorodne działania w ramach działalności prowadzonej przez Lasy Państwowe.

 
Ochrona lasu jest szerokim pojęciem obejmującym bardzo różnorodne działania w ramach działalności prowadzonej przez Lasy Państwowe. Zabiegi ochrony lasu zgrupowane są w kilku działach, w zależności od celu działania i przyczyn:
1. Ochrona lasu przed czynnikami biotycznymi - czyli działania wynikające z wpływu organizmów żywych na środowisko leśne posiadają bardzo szerokie spektrum sprawców :
- Ochrona lasu przed owadami – zajmuje się szeroko pojętą profilaktyką i usuwaniem skutków działalności szkodników owadzich w różnych fazach rozwojowych drzewostanów
- Ochrona lasu przed grzybami – j.w. w odniesieniu do grzybów patogenicznych
- Ochrona lasu przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę leśną – obejmuje działania gospodarcze zmierzające do ograniczenia szkód wyrządzanych głównie w uprawach leśnych i młodnikach lub do zminimalizowania wpływu tych szkód na przyszły wzrost i jakość drzewostanu.
- Ochrona lasu przed szkodami pochodzenia antropogenicznego – działalność zmierzająca do usuwania skutków i zapobieganiu szkodom powstającym w wyniku działalności człowieka
2. Ochrona lasu przed czynnikami abiotycznymi - czyli działania wynikające z wpływu czynników nieożywionych środowiska, na których powstanie człowiek z reguły nie ma wpływu :
 - Ochrona lasu przed pożarami – bardzo rozbudowana działalność, głównie profilaktyczna prowadzona w celu jak najlepszego zabezpieczenia lasów przed jednym z najgroźniejszych żywiołów
- Ochrona lasu przed szkodami powodowanymi przez wiatry i śnieg – polega głównie na usuwaniu szkód powodowanych przez te czynniki oraz działaniach zmierzających do uzyskania jak największej odporności drzewostanów na skutki oddziaływania wiatru i opadów śniegu.
3. Ochrona przyrody - działania obejmują inwentaryzację walorów przyrodniczych terenu RDLP Olsztyn oraz identyfikację zagrożeń przyrody, a także plan działań – zestawienie prac objętych programem ochrony przyrody i wskazania kolejnych obiektów do objęcia szczególnymi formami ochrony.
 
Czynniki biotyczne 
 

Owady szkodliwe

Duży udział jednogatunkowych drzewostanów (81,5 % powierzchni drzewostanów Nadleśnictwa zajmują drzewostany sosnowe, występujące na siedliskach borowych) sprzyja rozwojowi szkodliwych owadów. Największe zagrożenie stanowią:
Szkodniki pierwotne (atakujące drzewa zdrowe): brudnica mniszka, strzygonia choinówka, boreczniki
Szkodniki wtórne (atakujące drzewa osłabione): kornik drukarz, przypłaszczek granatek, opiętek dwuplamkowy
Opiętek dwuplamkowy w ostatnich latach nabrał szczególnego znaczenia gospodarczego w naszych lasach doprowadza, bowiem do zamierania drzewostanów dębowych, powodując ogromne straty. 

Grzyby 

Zagrożenie ze strony chorób grzybowych występuje zasadniczo w drzewostanach sosnowych na gruntach porolnych w południowo – zachodniej części Nadleśnictwa. Największe zagrożenie stwarza tu huba korzeniowa. Ograniczanie szkód powodowanych przez tego patogenu polega na smarowaniu pniaków preparatem Pg IBL po zabiegach pielęgnacyjnych.
W drzewostanach świerkowych i z udziałem świerka największe szkody wyrządza opieńka miodowa. Zwalczanie tego patogenu polega na usuwaniu drzewek przez niego opanowanych.
Inne istotne choroby grzybowe to: zamieranie pędów sosny, zamieranie jesionów, czyreń sosnowy, rdza kory sosny.

Zwierzyna

Głównymi sprawcami szkód od zwierzyny są jelenie i sarny. Szkody wyrządzane przez nie polegają na zgryzaniu pędów i pączków, spałowaniu kory drzew, łamaniu drzewek i osmykowaniu. Najbardziej uszkadzane są gatunki: sosna, świerk, modrzew, dąb, klon, jawor, jesion, buk, lipa.
Lokalnie szkody wyrządzają bobry, które piętrząc wodę powodują miejscowe podtapianie drzewostanów w leśnictwie Łuka oraz ścinają drzewka w młodniku w leśnictwie Nowiny.
Ochrona drzewostanów przed zwierzyną polega na chemicznym i mechanicznym zabezpieczaniu powierzchni najbardziej narażonych.

Czynniki abiotyczne 

 

Największe zagrożenie ze strony czynników abiotycznych mogą stwarzać huraganowe wiatry, susze, wiosenne przymrozki, nadmierne opady śniegu oraz długotrwałe, wiosenne podtapianie terenów na siedliskach wilgotnych i bagiennych.
Panujące zachodnie wiatry często powodują szkody w drzewostanach w postaci złomów i wywrotów. Niedobór opadów charakterystyczny dla okresu wczesnowiosennego, stwarza na łatwo przepuszczalnych glebach niekorzystne warunki odnowieniowe, szczególnie dla rozwoju młodych upraw leśnych. Przymrozki późne (średnio 14 dni w roku) stanowią duże zagrożenie dla nowo zakładanych upraw, szczególnie na siedlisku Lw i LMw. 

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wsiedlamy cietrzewie

Wsiedlamy cietrzewie

Odtwrzamy populację kuraków leśnych.

Nadleśnictwo Szczytno od kilku lat przygotowywało swoje tereny by odtworzyć populację ginącego gatunku kuraków leśnych jakim jest cietrzew. Wycinaliśmy zakrzaczenia, walczyliśmy z sukcesją naturalną i  kosiliśmy obszary, gdzie ten zagrożony ptak będzie mógł bytować i dobrze się czuć.  Dosadzaliśmy również w tym celu podszyty i walczyliśmy z czeremchą amerykańską.  W ramach projektu „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce”, wybudowaliśmy specjalną wolierę i od wczoraj zaczęliśmy wsiedlać  ptaki. Trzy tygodniową aklimatyzację na naszym obszarze przejdzie 29 młodych kuraków. Po tym czasie cietrzewie będą wypuszczane na wolność.

Kurczęta przyjechały do nas z Ośrodka hodowli cietrzewi w Nadleśnictwie Spychowo. Działania te już od dłuższego czasu prowadzą również inne nadleśnictwa w Polsce, w tym sąsiadujące ze Szczytnem Nadleśnictwo Jedwabno. Zwiększa to szansę na sukces w tzw.  reintrodukcji tych  wspaniałych ptaków. Niestety jesteśmy w tej kwestii nowicjuszami, więc całe przedsięwzięcie to dla nas nie lada wyzwanie.

Młode cietrzewie są bardzo wrażliwe i płochliwe. Wymagają szczególnej ochrony m.in. ze względu na zagrożenie ze strony drapieżników, np. jastrzębi, lisów, kun. Przez cały okres adaptacji będą karmione przynajmniej dwa razy dziennie mącznikami, mniszkiem, owocami leśnymi i pojone wodą. Przez 24 h na dobę wyznaczone osoby będą czuwać nad ich bezpieczeństwem. Aby podnieść maluchom komfort bytowania w nowym miejscu przez pierwsze tygodnie towarzyszy im „wypożyczona” z ośrodka hodowli kwoka.  Po całkowitym usamodzielnieniu się kurcząt samiczka wróci do Spychowa, a nasza gromadka zaopatrzona w obrączki i nadajniki  GPS ruszy w świat.