Ekosystemy referencyjne i lasy ochronne Ekosystemy referencyjne i lasy ochronne

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

Zestawienie poszczególnych HCVF na terenie Nadleśnictwa Szczytno

 

Lp.

Kategoria HCVF

Powierzchnia całkowita w Nadleśnictwie [ha]

Identyfikacja formy ochrony

Krótki opis przedmiotu ochrony

1.

HCVF 1.1a - lasy w rezerwatach

95,09

Rezerwat Przyrody objęty ochrona ścisłą

Rezerwat "Galwica" jest jednym z najlepiej zachowanych rezerwatów torfowiskowych w woj. warmińsko-mazurskim.

2.

HCVF 1.2 - Ostoje zagrożonych  i ginących gatunków

377,64

Gatunki objęte ochroną ścisłą

Na terenie Nadleśnictwa wyznaczonych zostało 10 stanowisk objętych ochroną ścisłą na których gniazdują takie gatunki jak: bocian czarny, kania ruda, bielik oraz orlik krzykliwy.

3.

HCVF 2 - kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

12 658,89

Obszar Natura 2000

Wyznaczone obszary w ramach sieci Natura 2000: OSO Puszcza Napiwodzko - Ramucka i OSO Puszcza Piska oraz SOO Ostoja Napiwodzko – Ramucka

4.

HCVF 3.1 - obszary obejmujące występowanie skrajnie rzadkich, ginących i zagrożonych ekosystemów

136,54

Siedliska cenne pod względem przyrodniczym objęte ochroną w ramach unijnej "Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory"

Siedliska przyrodniczo cenne objęte ochroną w ramach unijnej Dyrektywy siedliskowej

Do tej kategorii włączono ekosystemy leśne: sosnowe bory i lasy bagienne

5.

HCVF 3.2 - obszary obejmujące występowanie rzadkich, ginących i zagrożonych ekosystemów w skali Europy (w Polsce występujące częściej)

27,42

Do tej kategorii włączono: grądy, żyzne siedliska na których możemy spotkać gatunki liściaste takie jak graby, lipy czy dęby oraz łęgi-siedliska podmokłe, stale bądź okresowo zalewane.    W lasach łęgowych możemy spotkać takie gatunki drzew jak: olcha, topola czy jesion.

6.

HCVF 4.1 - lasy wodochronne

4 038,49

Lasy wodochronne

Chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulują stosunki wodne w zlewni oraz na obszarach wododziałów. Zlokalizowane są nad brzegami jezior, rzek       i innych cieków oraz zbiorników wodnych.

7.

HCVF 4.2 - lasy glebochronne

134,67

Lasy glebochronne

Zabezpieczają gleby przed erozją,  chronią glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem, powstrzymują usuwanie się ziemi ze zboczy.

8.

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

47,00

Miejsca dziedzictwa historycznego i kulturowego

Do tej kategorii włączono: cmentarze powojenne, mogiły, kamienie pamiątkowe.