Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Powierzchnie ochronne oraz ekosystemy referencyjne.

Podstawowym wskaźnikiem oceny gospodarki leśnej prowadzonej w polskich lasach jest „Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC W Polsce".

Forest Stewardship Council (FSC) jest międzynarodową organizacją, której celem jest promowanie i wdrażanie odpowiedzialnej gospodarki poprzez stworzony system certyfikacji.   Zajmuje się tworzeniem i weryfikacją standardów FSC wśród jednostek posiadających certyfikaty.

 

Zgodnie z zasadami wyżej wymienionego standardu Nadleśnictwo Szczytno wyznaczyło powierzchnie ochronne oraz ekosystemy referencyjne charakteryzujące się szczególnymi walorami przyrodniczymi.

 

POWIERZCHNIE OCHRONNE

 

Lasy wodochronne to lasy chroniące zasoby wodne na siedliskach wilgotnych i bagiennych a także znajdujące się na powierzchniach okresowo zalewanych. Obecność tych drzewostanów jest kluczowa dla przetrwania niektórych gatunków roślin i zwierząt.

 

Lasy glebochronne pełnią głównie funkcję przeciwerozyjną, zapewniają odpowiednią stabilizację podłoża, zapobiegają przemieszczaniu i osuwaniu się gleby. Szczególnie istotne jest ich występowanie na powierzchniach gdzie dominują gleby luźne oraz na terenach o dużym stopniu nachylenia.

 

Powierzchnie z sukcesją naturalną, czyli zainicjowanymi w sposób naturalny, kolejnymi przemianami w składzie gatunkowym drzewostanów prowadzącymi do coraz lepszego dostosowania się drzewostanu do warunków siedliskowych.

 

EKOSYSTEMY REFERENCYJNE

 

Ekosystemy referencyjne to obszary skrajnie rzadkie zachowane w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego, silnie zróżnicowane biologiczne i mające szczególne znaczenie dla zachowania cennych fragmentów rodzimej przyrody. Do ekosystemów referencyjnych zaliczamy: Rezerwaty (HCVF 1.1a), ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące (HCVF 3.1) oraz drzewostany w ekstremalnych warunkach wzrostu np. podtopione przez bobry, na stromych zboczach itp.

 

 

Ekosystemy referencyjne

Powierzchnia [ha]

% udział

Rezerwaty (HCVF 1.1a)

27,9

0,17

Ekosystemy skrajnie rzadkie (HCVF 3.1)

91,39

0,54

Drzewostany w ekstremalnych warunkach wzrostu

219,73

1,31

Razem

339,02

2,02

 

Powierzchnie ochronne                      

Powierzchnia [ha]

% udziału

Lasy wodochronne

3744,08

22,26

Lasy glebochronne

134,67

0,80

Razem

3909,84

23,24

 

                           Ogółem          

4248,86   

25,26